Liên hệ gia công

 

Ông Phạm Thành Công – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Phone: (84) – 0903.831148

 

Ông Vũ Quang Tuynh - Tổng Giám Đốc

Email: tuynhvu@funagamex.vn

Phone: (84) – 0903.957596

 

Ông Lê Xuân Dưỡng – Phó Tổng Giám Đốc

Email: lexuanduong@funagamex.vn

Phone: (84) – 0903.723372

 

Ông Lê Xuân Hiếu – Phó Tổng Giám Đốc

Email: lexuanhieu@funagamex.vn

Phone: (84) – 0903.928052

 

Ông Phạm Hòang Hải – Trưởng Phòng KH-XNK

Email: hoanghai@funagamex.vn

Phone: (84) – 0975005678

 

Ông Trần Đình Tri – Trưởng Phòng KD-TH

Email: dinhtri@funagamex.vn

Phone: (84) – 0918826927

 

Ông Mai Văn Trúc – Kế Toán Trưởng

Email: vantruc@funagamex.vn

Phone: (84) – 0918109214