Một số hình ảnh nhà xưởng

                                           

                                          Kho Nguyên Liệu

 

 

                                          Kho Phụ Liệu

 

 

                                          Phân Xưởng Cắt

 

 

                                          Phân xưởng May

 

 

 

 

                                         Phân Xưởng Hoàn Thành