Năng lực sản xuất

 

 

 

Năng lực sản xuất/năm:   4.500.000 sản phẩm dệt kim ( T-Shirt, Polo shirt ... )

            -   Tổng diện tích nhà xưởng :     8.600 m2

            -   Tổng số lao động              :        750 lao động 

            -   Tổng số MMTB                  :        700 máy

            -   Bố trí sản xuất với 02 xí nghiệp và 17 chuyền may.

 

Biểu đồ khách hàng:

    

    

Biểu  đồ thị trường:

 

 

Khu vực thị trường: