- Báo cáo kiểm toán năm 2014


- Báo cáo kiểm toán năm 2013


- Báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2012