- KẾT QUẢ  SXKD NĂM 2014, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015


 - KẾT QUẢ  SXKD NĂM 2013, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014


 - KẾT QUẢ  SXKD NĂM 2012, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013