ĐIỀU LỆ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  XUẤT NHẬP KHẨU MAY PHƯƠNG NAM