CTY CP TM XNK MAY PHƯƠNG NAM                                               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                                                                                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

Kính gửi :  QUÝ  CỔ  ĐÔNG

    

 

     Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 14/12/2013

     Hội Đồng Quản Trị Công ty CP TM XNK May Phương Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 09 giờ ngày 21/03/2015.

 

     Địa điểm họp:  Hội trường Công ty CP TM XNK May Phương Nam

                            Số 18 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

 

    Nội dung :

         1 -  Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

         2 -  Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

         3 -  Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và  Tài chính năm 2014.

         4 -  Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận 2014.

         5 -  Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

 

    Rất mong Quý Cổ Đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.

    Các tài liệu, báo cáo đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty:  funagamex.vn

 

 

 

                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                                                                 Phạm Thành Công ( đã ký )      

 Download Báo Cáo Kiểm Toán 2014

Download Báo Cáo SXKD 2014