CTY CP TM XNK MAY PHƯƠNG NAM                                               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                                                                                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

Kính gửi :  QUÝ  CỔ  ĐÔNG

    

 

     Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 14/12/2013

     Hội Đồng Quản Trị Công ty CP TM XNK May Phương Nam quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/03/2014.

 

     Địa điểm họp:  Hội trường Công ty CP TM XNK May Phương Nam

                            Số 18 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

 

    Nội dung :

         1 -  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013

         2 -  Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

         3 -  Báo cáo thẩm tra kết quả SXKD, Tài chính năm 2013 của Ban Kiểm Soát.

         4 -  Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận 2013.

         5 -  Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, điều chỉnh tiền lương, thù lao của HĐQT - Ban Kiểm Soát.

 

    Rất mong Quý Cổ Đông tham dự đầy đủ.

    Các tài liệu, báo cáo đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty:  funagamex.vn

 

 

 

                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                                                                 Phạm Thành Công ( đã ký )      

 Download Báo Cáo Kiểm Toán 2013

Download Báo Cáo SXKD 2013