CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK MAY PHƯƠNG NAM

 

 

 

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Cty cổ phần TM XNK may Phương Nam được tổ chức tại hội trường công ty.

 

Tổng số cổ đông đủ điều kiện dự đại hội : 33  đại biểu đại diện cho 1.476.888 cổ phần  trên tổng số : 1.522.299  cổ phần của Công ty  đạt   97,02   %

Số đại biểu có mặt : 32 người, đại diện cho : 1.468.032 cổ phần chiếm tỷ lệ : 96,43 % vốn điều lệ của Công ty.

 

Nội dung chính của Đại Hội :

 

1 - Báo cáo kết  qủa sản xuất kinh doanh năm 2012.

2 - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013.

3 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD, tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát.

            4 - Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012.

            5 - Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch  2011 – 2015.

 

Sau hơn 2  giờ làm việc tập thể Đại hội ra nghị quyết với những nội dung cụ thể :

1_ Báo cáo kết quả SXKD năm 2012:

   Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu số liệu chính sau đây ( làm tròn ) :

       - Giá trị SXCN                  :     38.933.000.000 đồng

       - Tổng doanh thu             :     86.981.000.000 đồng

       -  Kim ngạch xuất khẩu   :            17.589.000 usd

       - Sản phẩm chủ yếu        :              3.613.000 sp

       - Doanh thu CM                :              2.331.000 usd

       - Nộp ngân sách              :       3.059.000.000 đồng

       - Lợi nhuận trước thuế    :       9.017.375.000 đồng

       - Lợi nhuận  cổ tức           :                   31.41 %

 

    Đại hội biểu dương và ghi nhận công lao đóng góp của Ban điều hành công ty và người lao động.

    Đại hội tán thành với các chỉ tiêu được nêu trong báo cáo.

    Các ý kiến bổ sung khác :  Không có

    Đại hội biểu quyết thông qua kết qủa SXKD năm 2012 với tỷ lệ 100 % số cổ phần hiện diện.

 

2_ Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013:

  Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu số liệu chính sau đây ( làm tròn ) :

       - Giá trị SXCN                  :      39.000.000.000 đồng

       - Tổng doanh thu            :      80.036.000.000 đồng

       - Kim ngạch xuất khẩu   :      17.946.000.000 đồng

       - Sản phẩm chủ yếu       :               3.659.000 đồng

       - Doanh thu CM               :               2.301.000 usd

       - Nộp ngân sách             :        2.446.000.000 đồng

       - Lợi nhuận trước thuế   :        6.500.000.000 đồng

       - Lợi nhuận cổ tức           :                           23 %

            

    Đại hội tán thành với các chỉ tiêu được nêu trong báo cáo.

    Các ý kiến bổ sung khác :  Không có

    Đại hội biểu quyết thông qua  kế hoạch năm 2013 với tỷ lệ 100 % số cổ phần hiện diện.

 

3_ Báo cáo thẩm tra kết quả SXKD và tài chính 2012:

    Đại hội nhất trí với việc thẩm tra của ban Kiểm soát.

    Những ý kiến đề xuất khác :  Không

    Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra của ban Kiểm soát với tỷ lệ 100 % số cổ phần hiện diện

 

            4_ Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012

                     Đại hội thống nhất việc chia lợi nhuận năm 2012 theo tờ trình của HĐQT.

    Những ý kiến đề xuất khác :  Không có  

    Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100 % số cổ phần hiện diện.

 

            5_ Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch 2011 - 2015

                    Đại hội thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch  2011 - 2015 theo tờ trình của  HĐQT.

    Những ý kiến đề xuất khác :  Không có

    Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch  2011 – 2015 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100 % số cổ phần hiện diện

 

    Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành công ty lãnh đạo và tổ chức thực hiện  những chỉ tiêu đề ra trong báo cáo trình đại hội. Giao Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát nêu trong báo cáo đã được đại hội thông qua.

 

    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được thông qua vào lúc 10 giờ ngày   16 tháng 03 năm 2013.

               

    Số tán thành   : 100 %   ;  số không tán thành :  0 %

 

                       

     Ngày 16 tháng 3  năm 2013

                                                                                                       Chủ tịch Đòan

 

                                                                                                Phạm Thành Công ( đã ký )