Hội diễn Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2014

 

 

- Hội diễn Văn nghệ   Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2014