Danh hiệu và giải thưởng

 

- Năm 2007:

   Bằng Khen của Bộ Công Thương

 

         

           DN Dệt May tiêu biểu của Bộ Công Thương.

 

 

             Cờ Thi Đua của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

 

 - Năm 2008:

  Cờ Khen Thưởng của Bộ Công Thương.

 

        Quả Cầu Vàng 2008.

 

       DN Xuất Khẩu Uy Tín 2008.

 

- Năm 2009:

     Cờ Thi Đua của Chính Phủ.

 

Năm 2010:

Bằng Khen của Bộ Công Thương

 

 DN Xuất Khẩu Uy Tín 2010.

 

DN Tiêu Biểu 2010 ( do thời báo KTSG và Hiệp hội Dệt May tổ chức bình chọn)